บรรยากาศการแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรีของวง G-BAC BAND โดยนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

อัพเดท : 04/12/2556

                                        
 
 
กิจกรรมวันลอยกระทง และการประกวด
กระทงของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ออมสินอุปถัมภ์

อัพเดท : 27/11/2556

                                        
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ สาขา
การบัญชีได้นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ
บริษัทอิชิตัน ปีการศึกษา 2556

อัพเดท : 27/11/2556

                                        
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์จัด
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาจิตนักศึกษา ปวช.1 และ
ปวส.1 . . .

อัพเดท : 02/07/2556

                                        
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้จัด
กิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 20 มิถุนายน
2556 เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงความระลึก
ถึงบุญคุณของครู . . .

อัพเดท : 24/06/2556

                                        
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้จัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ออมสินขึ้น ในวันที่
31 พฤษภาคม 2556 ให้กับนักศึกษาใหม่
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี . . .

อัพเดท : 07/06/2556

                                        
 
 

ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 56
เพื่อชี้แจ้งให้ทราบ
กฏระเบียบต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย และ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของ
ทางวิทยาลัย . . .

                                        
 
 

บรรยากาศในวันมอบวุฒิบัตรให้นักศึกษา
ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
ณ โรงแรมนิวเทเวิลลอร์ด
. . .


                                        
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ได้นำ
นักศึกษาทัศนศึกษา BITEC บางนา THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2013

                                        
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมงาน
ออกพรรษา สำนักสงฆ์เขาไม้แก้ววนาราม
31 ตุลาคม 2555 ณ วัดมะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี

                                        
                                        
 
     
 

การออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างง่าย (1)
ก่อนที่เราจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้นั้น เราต้อง
ทำอย่างไรรู้ไหม ? ถูก!! เราต้องสร้างเว็บไซต์ก่อน


โดย : อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์

แก้ปัญหา Flash Drive ไฟล์งานล่องหน
การแก้ไขปัญหาของ USB Drive หรือ ที่นิยมเรียก
กันว่า Flash Drive ซึ่งมักจะเกิดปัญหาไฟล์งานหาย


โดย : อาจารย์ธนัฐ ยังเหลือ

ปรับภาพถ่ายของคุณ ให้เป็นภาพการ์ตูน หรือ
รูปวาด ทำไมง่ายจัง
เทคนิดตกแต่งภาพง่าย ๆ
จุดเริ่มต้นของงานกราฟิกที่นักศึกษาไม่ควรพลาด


โดย : อาจารย์ธนัฐ ยังเหลือ

การทำให้ภาพ ขอบมน ขอบโค้ง บนโปรแกรม
ตกแต่งภาพ
เทคนิคง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ เป็นพื้นฐาน
ของการใช้งานโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ . . .


โดย : อาจารย์ธนัฐ ยังเหลือ
 
 
 
 
  08/04/57 โครงสร้างบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 2557
 ทางวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เพื่อให้การบริหารงานของ
 วิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
.
 
  08/04/57 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เรื่องรับสมัครทุน
  เรียนฟรีส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
.   Download ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
 
  08/04/57 แจ้งกาหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ มีกำหนดการลงทะเบียน และ
  กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ตามเอกสารที่แนบนี้
.
 
  1/04/57 ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การติดต่อขอแก้ 0 และ มส.
  ให้นักศึกษามาติดต่อภายในวันที่ 1-18 เมษายน 57 เท่านั้น ! โดยสามารถ
  ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ ได้เลย ถ้าหลังจากนั้นจะไม่สามารถ
  ติดต่อขอแก้ผลการเรียนได้
 
  29/01/57 แบบรายงานฝึกงานสำหรับ ปวช.3 รุ่น 1ภาค 2-2556
  แบบรายการการฝึกงานสาขาการบัญชี
  แบบรายงานการฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับทางวิทยาลัยสามารถดาว์นโหลดใบสมัคร
หรือติดต่อสอบถามที่ 039-391-666
 
 
  พระเจ้าตาก สติวิปลาสจริงหรือไม่ !
  สิ้นพระชนม์ที่ใด ?

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
 
  แม่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
  หายนะของ...ตัวเอง..และ ครอบครัว !

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
 
  เมื่อครูสาร เป็นครู โรงเรียนราษฏร์

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
 
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ธ ผู้ก่อกำเนิดธนาคารออมสิน

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ธ  สถิตในหัวใจไทยทั่วหล้า

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
 
  ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าว . . .
  สู่ประชาคมอาเซียน

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ธนัฐ ยังเหลือ
      
 
 
  สุนทรภู่ คน..กรุงเทพฯ !
  เสียชีวิตที่ใด...ไม่มีหลักฐาน !

  ผู้เรียบเรียง : อาจารย์ประสาร ธาราพรรค์
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
      
 
     
 
 
ชื่อ: นายธนกฤต สิงห์ประเสริฐ ชื่อเล่น: โจ้
จบมาจาก : โรงเรียนคลองพลูวิทยา
ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปวส. ปีที่ 2
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ . . .


 
 
ชื่อ: นายคณธัช คุณเศรษฐ ชื่อเล่น : ป้อม
จบมาจาก : โรงเรียนตังเอ็ง จันทบุรี
ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปวช. ปีที่ 2
สาขาการบัญชี . . .

 
 
:: ติอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย ::
 
:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::
 
เริ่มนับ 03/06/2556
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
:: GOSSIP G-BAC NEWS ::
 
 Gossip ใส่สีตีข่าว G-BAC NEWS ขอเสนอ
 วงดนตรีมาแรง ในขณะนี้ . . . จากการดูแลของ
 อ.เบนซ์ หรือ อ.วรวิทย์ จันทร์หอมหวล ที่มาก
 ด้วยประสบการณ์ด้านดนตรี ทำให้นักศึกษา
 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และใช้เวลาว่าง
 อย่างเกิดประโยชย์ ล่าสุดได้รับรางวัลในงาน
 MUSIC SINGHA CONTEST 2013 ถนนคนเดิน
 อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2

 จากที่ทีมงานได้สอบถามแล้วได้ความมาว่า . . .
 ทางวิทยาลัยสนับสนุนทางด้านดนตรี และกีฬา
 เต็มที่ สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และ
 ตั้งใจจริง Gossib ใส่สีตีข่าว G-BAC NEWS
 ก็ขอเอาใจช่วยนะจร้า

 

ทางด่วนเว็บไซต์

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับ G-BAC

 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ภารกิจและนโยบาย
 • ตราสัญลักษณ์ ออส.
 • โครงสร้างองค์กร
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • กฏหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานภายใน G-BAC
 • ศูนย์สารสนเทศและไอที
 • กลุ่มงานวิชาการ
 • กลุ่มงานทะเบียน
 • กลุ่มงานธุรการ
 • กลุ่มงานกิจกการนักศึกษา
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการขาย
 
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 199 หมู่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3939-1666 โทรสาร. 0-3939-1698

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :